Fyzikální energie vodních procedur – mechanická energie

K mechanické energii počítáme tlak vodního sloupce, vztlak vody dle Archimedova zákona či odpor vody proti prováděnému pohybu. Významný vliv je kinetická energie proudící vody, případně turbulence vody způsobená proudící vodou se vzduchem či vháněného vzduchu do vodní lázně. Na člověka působí rozdílné mechanické vlivy za klidného pobytu v klidné stojaté vodě (prostý leh nebo sed ve vaně), ve vodě pomalu tekoucí či ve vodě rychle proudící (postoj ve vodním proudu či aktivní pohyb ve vodním prostředí). Ještě silnějším podnětem pro organizmus je turbulence vody u přepadů, chrličů, skotských střiků, perličkové a vířivé koupele, protiproudy, nebo když turbulenci vytváří člověk sám pohybem končetin a těla ve vodě, organizmus reaguje na měnlivou sílu kinetické energie.

Dalšími souvisejícími faktory jsou skupenství, čili měrná hustota vody, která je jiná u vody „normální“ – pitné z vodovodních systémů, jiná u různě mineralizovaných vod nebo vodních náplní „mořské – slané vody“. 

Výrazně rozdílně působí kombinace těchto předchozích vyjmenovaných faktorů na člověka při jeho silovém aktivním pohybu ve vodě při rehabilitačním cvičení, které je nazýváno hydrokinezioterapie, která patří do oboru rehabilitační a fyzikální medicíny a je pro každou diagnózu specificky uzpůsobená. U hydrokinezioterapie se využívá nadnášení hmotnosti těla a končetin horizontálními cviky na hladině vody u ochrnutých osob, strečinkových prvků ve stoje nebo opřením končetin o stěnu bazénu či madlo – strečink lze u zdravotně postižených osob provádět snadněji než na suchu. Naopak přirozeného zvýšeného plošného odporu vody je využíváno u posilovacích procedur v poúrazových stavech při nácviku správných pohybových stereotypů. Jinak cvičí kardiaci, jinak pacienti po operaci páteře nebo kloubů dolních končetin, větší pohybovou zátěž mohou mít endokrinologicky a psychiatricky nemocné osoby. 

Vliv kinetické energie proudící vody je i na tkáně, kdy při podvodní nebo perličkové masáži, ostřikovacích terapiích (skotské střiky) dochází přenosem energie k prokrvování masírovaných částí těla, k urychlování látkové výměny a tím i urychlování uzdravovacích procesů. 

Použitá literatura:
Vodní procedury ve wellness – Palestra skriptum – Vacková, Šmíd, Andělová, Jandová ISBN 978-80-87723-01-2